خودروهای آتشنشانی

این موسسه با پشتیبانی شرکت سنگین کار صنعت آمده ارائه خدمات پس از فروش ماشین های آتش نشانی در شمالغرب کشور می باشد.