طراحی و نصب سیستمهای اطفاء حریق

این موسسه آمادگی طراحی و نصب سیستم های اطفاء حریق اتوماتیک شامل آبی ، گاز CO2 ،سیستم FM200 و آیروسل را دارا می باشد.