لوازم ترافیکی :
راهبند استوانه ای
راهبند استوانه ای
تاشو
Delineator Posts
Folding
سرعت گیر
12*33
سرعت گیر
60*33
سرعت گیر
90*33
چشم گربه ای
دو طرفه - یک طرفه
گل میخ
جدا کننده
ابتدا و انتهای جدا کننده
تابلو ترافیکی
یک طرفه
تابلو ترافیکی
حداکثر سرعت 40