تابلو ترافیکی
حداکثر سرعت 40
تابلو ترافیکی
یک طرفه
ابتدا و انتهای جدا کننده
جدا کننده
گل میخ
چشم گربه ای
دو طرفه - یک طرفه
سرعت گیر
90*33
سرعت گیر
60*33
سرعت گیر
12*33
هیدرانت
1.1/2 - 2 - 2.1/2
نازل
هوزریلی
نازل 3 حالته
تمام المینیومی جت